Laserkeskus Oy

Vuonna 2003 perustettu Laserkeskus Oy on erikoistunut metalliteollisuudessa toimivien yritysten esikäsittelypalveluiden tuottamiseen ympäri Suomea. Henkilökuntaamme kuuluu noin 80 kokenutta ja osaavaa esikäsittelypalveluiden ammattilaista.

Oman tuotannon lisäksi olemme vuosien mittaan hankkineet luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka perustavat toimintansa samoihin arvoihin. Nämä yhteistyökumppanit tarjoavat meille mm. pintakäsittelyä ja koneistusta niin, että koko tilaus- ja toimitusketju valmisosissa on meidän käsissämme. Toimitamme valmisosat tarvittaessa juuri oikeaan aikaan asiakkaan kokoonpanolinjalle.

Haluamme toimia asiakkaittemme tuotannon saumattomana osana; tuotamme asiakkaillemme kustannushyötyä tuotannon läpimenoaikojen nopeuttamisella ja samalla vapauttamme asiakkaidemme resurssit ydintoimintoihin.

Laserintarkkaa työtä jo vuodesta 2003!

Olemme kustannustehokas ratkaisu, jos haluat ulkoistaa tuotannon esikäsittelypalvelut ja keskittyä ydintoimintojesi kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä myyntiimme ja pyydä tarjous haluamistasi palveluista. Voit myös pyytää tarjouksen täyttämällä tarjouspyyntölomakkeemme.

yhteystiedot

Toimimme nykyaikaisissa tiloissa Laitilassa.

Haluamme vastaisuudessakin olla asiakkaidemme arvostettu yhteistyökumppani, jonka osaamiseen, palveluhaluun, toimitusaikaan ja tuotteiden laatuun voi luottaa.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatupolitiikka

laatupolitiikka

Yrityksemme valmistaa eri leikkausmenetelmin valmisosia metalliteollisuudelle laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa.

Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen ja työn laatu ovat keskeisiä tavoitteita yrityksemme toiminnassa. Arvostamme asiakkailta saatua palautetta, ja otamme sen myös huomioon toiminnassamme.

Yrityksemme johto on sitoutunut toimintajärjestelmän mukaiseen toimintaan tarjoamalla edellytykset laadun toteuttamiseen kaikessa yrityksemme toiminnassa. Yrityksemme jokapäiväisessä toiminnassa näkyy myös henkilöstön sitoutuminen laatujärjestelmään. Henkilöstömme osaaminen varmistetaan jatkuvalla koulutuksella. Yrityksemme on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

Toimintajärjestelmässämme on määritetty laatutavoitteet, ja asetettujen tavoitteiden täyttymistä mitataan. Toimintamme kehittymisen varmistamme jatkuvalla parantamisella. Toimintajärjestelmämme toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan sisäisten arviointien ja johdon katselmusten avulla.

Yrityksemme laatujärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 9001:2015 standardin vaatimukset.

Lataa sertifikaatti tästä >>

Ympäristöpolitiikka

ymparistöpolitiikka

Ympäristöpolitiikassaan yrityksemme Laserkeskus Oy noudattaa kestävän kehityksen periaatteita pyrkimyksinään jatkuva parantaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.

Yrityksemme johto on määrittänyt ja hyväksynyt noudattamamme ympäristöpolitiikan ja -tavoitteet. Se myös valvoo, että asetetut vaatimukset saavutetaan ja mahdollistaa niiden toteutumisen asettamalla riittävät resurssit. Hallintaohjelman avulla toteutamme vastuullista ympäristökäyttäytymistä erityisesti jätteiden ja energiankäytön osalta.

Uusien ja muutettavien tuotantomenetelmien kohdalla arvioimme niiden ympäristövaikutukset etukäteen. Tällaisten päätösten kohdalla pyrimme mahdollisuuksien mukaan eniten energiaa ja luonnonvaroja säästävään ratkaisuun. Raaka-aineita ja energiaa pyrimme käyttämään taloudellisesti.

Toiminnassamme syntyvän jätteen määrän pyrimme minimoimaan, sekä lajittelemme ja kierrätämme jätteet. Mikäli jätteet eivät sovellu uudelleen hyödynnettäväksi, järjestämme niille turvallisen loppusijoituspaikan.

Henkilöstömme koulutuksessa ja ohjauksessa otetaan huomioon ympäristötietoisuuden lisääminen. Jokainen työntekijä on tietoinen oman työnsä mahdollisista ympäristövaikutuksista.

Yrityksemme ympäristöpolitiikka on julkisesti saatavilla, ja tiedotamme ympäristöasioista avoimesti sidosryhmillemme. Kannustamme tavarantoimittajiamme kehittämään omia toimintojaan ympäristönsuojelun osalta.

Toimintajärjestelmämme täyttää ympäristönhallintajärjestelmä SFS-EN ISO 14001:2015 standardin vaatimukset. Yrityksemme toiminnassa noudatamme toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

Lataa sertifikaatti tästä >>

TTT-politiikka

turvallisuuspolitiikka

Yrityksemme Laserkeskus Oy:n menestyksellisessä toiminnassa emme tingi turvallisuusasioissa. Turvallisuusasioissa noudatamme kaikkia viranomaismääräyksiä sekä lakeja ja asetuksia.

Turvallisuusasioissa yrityksessämme avainasemassa ovat ympäristön, työyhteisön, yhteistyötahojen ja asiakkaiden turvallisuus, terveys ja fyysinen sekä henkinen hyvinvointi. Toimintamme ja asenteemme tähtäävät yksilöiden erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden kunnioittamiseen.

Henkilöstöämme koulutetaan, ohjeistetaan ja kannustetaan huomioimaan TTT-asiat jokapäiväisessä toiminnassaan. Jokainen työntekijämme on tietoinen oman työnsä mahdollisista työturvallisuusvaikutuksista.

Päivittäistä toimintaamme unohtamatta, uusia ja muutettavia tuotantomenetelmiä sekä niihin liittyviä prosesseja arvioidessamme painotamme ehdotonta turvallisuuden huipputasoa. Yrityksemme turvallisuusnäkökulma kattaa tuotteiden koko elinkaaren ja pyrimme nollavirhetasoon kaikilla turvallisuusosa-alueilla. Turvallisuustoiminnassamme toimimme yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon, työsuojelutoimikunnan, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Säännöllisten riskianalyysien, sisäisten arviointien ja auditointien avulla seuraamme asetettujen turvallisuustavoitteiden sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten toteutumista.

Työturvallisuusmääräysten noudattamisen ohella korostamme jokaisen työntekijän vastuuta huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Toimintajärjestelmämme noudattelee myös Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 periaatteita.